Croatica

Croatica
Neprofitno poduzeće za kulturnu,
informativnu i izdavačku djelatnost „croatica”

facebook

instagram

TikTok

Pravila privatnosti

1.  Bevezetés és általános tájékoztatás

1.1.  Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) a Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1093 Budapest, Lónyay utca 18/B fszt., Cégjegyzékszám: 01-09-893386, adószám: 20533272-2-43, továbbiakban Croatica Kft. vagy adatkezelő) által működtetett http://www.croatica.hu/ URL-címen elérhető webhely (továbbiakban Szolgáltatás) igénybe vételére, valamint a Szolgáltatás keretein belül üzemelő kapcsolatfelvételi rendszer használatához szükséges személyes adatok kezeléséről rendelkezik. A Croatica Kft. az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.2.  A Croatica Kft. csak azokat a személyes adatokat gyűjti össze és dolgozza fel, amelyeket a honlapot használó (kapcsolatfelvételt kezdeményező) kifejezetten, önként szabad akaratából bocsát rendelkezésére. A Croatica Kft. kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, mint szolgáltató, adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelme iránt. A Croatica Kft. a birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, továbbá minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.3. Az Adatkezelési Tájékoztató, és annak esetleges módosításai folyamatosan elérhetők a www.croatica.hu honlapon, és megtekinthetők, illetve átvehetők A Croatica Kft. székhelyén.

1.4. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A Croatica Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

1.5.  A Croatica Kft. az ügyfelek személyes adatait a cél szerinti tevékenysége végzésével összefüggésben, a szerződések létrehozásához, teljesítéséhez, marketing célból, és a szerződésekből eredő igények érvényesítéséhez szükséges körben és ideig kezeli. A Croatica Kft. a kezelt adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja.

1.6. A Croatica Kft. nem felelős az adatok esetleges hardver- vagy szoftverhiba miatti nyilvánosságra kerüléséért és azokért a károkért, amelyek a regisztrációs oldalakkal összefüggésben, azok működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek, illetve a regisztrációs oldalakon megtalálható adatok, információk bárki által történő illetéktelen megváltoztatásával következnek be.

1.7. A Croatica Kft. által alkalmazott adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”).

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: Info tv.).

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.).

 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátozásairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.).

 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.).

 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv.tv.).

 • 1992. évi LXIII. Törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

 • 1998. évi VI. törvény – az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.

 1. Az adatkezelő elérhetőségei

Cégnév: Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely címe: 1093 Budapest, Lónyay utca 18/B fszt.
Cégjegyzékszám: 01-09-893386
Adószám: 20533272-2-43
E-mail: croatica@croatica.hu
Telefonszám: 06 1 269 1974
A www.croatica.hu weboldalnak tárhelyet biztosító szolgáltató székhelye, telephelye, elérhetőségére vonatkozó adatok:
Cégnév: Webmark Europe Kft.
Székhely címe: 8900, Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 7. 3/10.
Cégjegyzékszám: 20-09-071902
Adószám: 23486430-2-20
E-mail: ugyfel@webmark.hu
Telefonszám: +36209117748

 

 1. Fogalommeghatározások

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ellenkező tájékoztatás hiányában A Croatica Kft-t jelöli);

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel az adatkezelő az általa kezelt személyes adatot közli;

érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatát az adatkezelő felhasználja (azzal adatkezelési tevékenységet végez; ideértve többek között az érdeklődőket, ügyfeleket);

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

elektronikus reklámüzenet (eDM, hírlevél): kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó elektronikus üzenet, melyet egyszerre több érintett számára, az általuk megadott email címre küld az adatkezelő;

sms üzenet: kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó szöveges elektronikus üzenet, melyet egyszerre több érintett számára, az általuk megadott mobiltelefon számra küld az adatkezelő;

profilalkotás: személyes adatok automatizált, vagy nem automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, email cím, telefonszám, postai cím, számlázási cím vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: az adatkezelő termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az adatkezelővel szerződést kötők vagy jogviszonyt létesítők.

 1. A Croatica Kft. egyes adatkezeléseinek ismertetése

4.1. A www.croatica.hu weboldal látogatói adatainak kezelése

Az adatkezeléssel érintett személyek: a www.croatica.hu weboldal látogatói, akik a „Kapcsolatfelvétel” menüpont alatt a Croatica Kft-vel történő kapcsolatfelvételt személyes adataik önkéntes megadása mellett kezdeményezik. A honlapon egy program segítségével az űrlapban kitöltött információkról (belső levelezésen keresztül, titkosítást használva) levelet küld a rendszer A Croatica Kft. e-mail címére. A honlapon közvetlen adattárolás nem történik, az adattárolásra A Croatica Kft. elektronikus levelezőrendszerében kerül sor.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Jogalap

Teljes név

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződéskötés előkészítése, szerződés megkötése, teljesítése és a szerződésből eredő igények

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) pontja és az Eker tv. 13/A. § (1) - (3) bekezdése

Email cím

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

 


Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az adatkezelés az érintett törlési kérelméig vagy a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart, de legfeljebb fél év. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.
A kezelt adatok címzettjei: személyes adatokat az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: ld. a 7. pontot.

4.2. A www.croatica.hu weboldal által használt cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés

A www.croatica.hu weboldal által használt cookie-kat az alábbi táblázatokban ismertetjük részletesen.

A) A weboldalak működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k:
Cookie neve
Cookie által kezelt adatok
Cookie élettartama
Cookie funkciója, adatkezelés célja

B) Egyéb cookie-k:
Cookie neve
Cookie által kezelt adatok
Cookie élettartama
Cookie funkciója, adatkezelés célja

A kezelt adatok köre: a cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a weboldal használatával, illetve böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó információkat, továbbá demográfiai és statisztikai adatokat kezelünk. A konkrét adatok meghatározását a fenti táblázatok tartalmazzák.

A cookie-kkal végzett adatkezelés célja: a weboldalon azért használunk cookie-kat, hogy a látogatók számára biztosítsuk a weboldal elérhetőségét (ideértve az ott elérhető szolgáltatásokat és funkciókat), egyszerűsítsük a böngészést, a felhasználói élményt pedig növeljük az egyes felhasználói beállítások és látogatási előzmények rögzítésével. Emellett a cookie-k segítségünkre vannak a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és szolgáltatásaink fejlesztésében azáltal, hogy a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak számunkra, illetve harmadik személyek cookie-jai esetén az ő részükre. A weboldalról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszi számunkra, hogy a látogató adott böngészési munkamenetét összekapcsoljuk egy korábbi böngészésének adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások elemzése pedig segítségünkre van abban, hogy a látogató anonimitásának megőrzése mellett számára egyedi felhasználói élményt nyújtsunk, illetve célzott reklám és marketing üzeneteket továbbítsunk.

Az adatkezelés jogalapja:
az A) táblázatban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja az Eker tv. 13.§/A (3) bekezdése, illetve a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések.
A B) pontban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja az Ehtv 155.§(4) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása, amelyet a honlapokra történő első belépéskor kérünk el, és rögzítünk.

Az adatkezelés időtartama: az egyes cookie-k által történő adatkezelés időtartamát a fenti táblázat tartalmazza. Egyes általunk használt, általában az adott munkamenetben az adatvesztést megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak és az adott munkamenet lezárásával, azaz a böngésző bezárásával törlődnek. Ugyanakkor használunk tartós élettartamú cookie-kat is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak. Az általunk használt tartós élettartamú cookie-k alapvetően a weboldal ismételt meglátogatásának támogatását szolgálják és a böngésző bezárásával nem törlődnek automatikusan. Az állandó jellegű cookie-k eltárolása határozott időre történik és azok általában 7 nap elteltével vagy a felhasználó böngésző beállításainak a törlésre irányuló műveletével törlődnek, illetve törölhetőek.
Harmadik személyek által elhelyezett cookie-kkal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás: a weboldalon a harmadik személyek (pl: Google, Facebook) szolgáltatásaihoz kapcsolódó cookie-k azt is eredményezhetik, hogy amennyiben a felhasználó az érintett harmadik személyek szolgáltatásait is használja, akkor a weboldalaink látogatása során ezen harmadik személyek (pl. Google, Facebook) további, a látogatóhoz köthető személyes adatokat is gyűjthetnek, amelyet az általuk a felhasználóról rendelkezésükre álló személyiségprofil részeként kezelhetnek, és ezeket az adatokat felhasználhatják célzott marketing és reklám üzenetek közvetítésére is. Az ilyen tevékenységek jogszerűségéért ezek a harmadik személyek a felelősek. A Google által végzett adatkezelésekről bővebb információ található a
https://www.google.com/policies/technologies/types/ és a
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu  elérhetőségek alatt.

Cookie-k bármikori törlésének lehetősége: a www.croatica.hu látogatóinak bármikor lehetőségük van arra, hogy a cookie-kat az internetes böngészőjük megfelelő beállításaival a visszautasítsák, illetve használatukat letiltsák, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék.

 

 

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

 1. 5.1. A Croatica Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, fióktelepén és a 6. pont alatti adatfeldolgozóinál találhatók meg.
 2.  
 3. 5.2. A Croatica Kft. ismeri és teljesíti a GDPR 32.§-ában megfogalmazott adatbiztonsági elvárásokat és követelményeket, továbbá rendelkezik az adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozó belső eljárásrenddel.
   
 4. 5.3. A Croatica Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),
c) változatlansága igazolható (adatintegritás),
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 1. 5.4. A Croatica Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 2.  
 3. 5.5. A Croatica Kft. az adatkezelés során megőrzi:
 4.  
  1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
   b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
   c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 5.  
 6. 5.6. A Croatica Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
 7.  
 8. 5.7. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 9.  

 

 1. A Croatica Kft. által adatkezelései során igénybe vett egyéb adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei
  Név: Croatica Nonprofit Kft.
  Székhely: 1093 Budapest, Lónyay u. 18/b fsz
  Email: croatica@croatica.hu

  Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési tevékenység leírása: a www.croatica.hu honlap karbantartása, amelynek során az adatfeldolgozó hozzáfér a honlapon megadott személyes adatokról generált, az adatkezelő részére címzett emailek tartalmához.

  Név:  Sákán Tímea
  Székhely:  1093 Budapest, Lónyay u. 18/b fsz
  E-mail: croatica@croatica.hu

  Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési tevékenység leírása: a www.croatica.hu honlap üzemeltetése, amelynek során az adatfeldolgozó hozzáfér a honlapon megadott személyes adatokról generált, az adatkezelő részére címzett emailek tartalmához.

 

 

 1. Az érintettet megillető jogok, jogorvoslatok

 

Az érintettet az egyes egyedi adatkezelések kapcsán megillető konkrét jogokat és azok gyakorlásának módját a 4. pontban ismertettük. Az alábbiakban az érintettet általában megillető jogokat és jogorvoslati lehetőségeket foglaljuk össze.

7.1. Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatainak a kezeléséről pontos, érthető tájékoztatást kapjon. Jelen tájékoztató ezen szempont szem előtt tartásával készült. A tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül meg kell adni.

7.2. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint azok elektronikus másolatát is kérheti.

7.3. Az érintettet megilleti az elfeledtetéshez való jog (törlés) bizonyos esetekben. Ezzel a jogával azonban az érintett elsősorban abban az esetben élhet, amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és az adatkezelésnek más jogalapja nincsen. Egyéb jogalapok esetében általában nem gyakorolható ez a jog. Az érintett a hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja.

7.4. Az érintett kérheti bizonyos esetekben az adatkezelés korlátozását. Ilyen eset lehet, amennyiben vitatja a kezelt adat pontosságát, tiltakozik az a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, ameddig elbírálják igényét.

7.5. Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését.

7.6. Az érintett hozzájárulásán, illetve szerződés teljesítésén alapuló adatkezelések esetében az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az érintett ez alapján jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Kérheti továbbá személyes adatainak más adatkezelő részére történő továbbítását. Ezen jogának gyakorlása azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

7.7.Az érintett jogos érdeken alapuló adatkezelések ellen tiltakozhat. Ebben az esetben az adatkezelést meg kell szüntetni, kivéve, amennyiben az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek az érintett jogaival szemben elsőbbséget élveznek, illetve amennyiben az adatkezelést jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme indokolja.

7.8. Az érintettet speciális jogok illetik meg automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás esetében. Az érintett jogosult ugyanis arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8. Észrevételeit, kérdéseit, panaszát így jelezheti

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, kérését, tiltakozását – az adatvédelmi tisztviselőn túlmenően (hiányában) - írásban vagy e-mailben tudja eljuttatni a képviselőnek, az alábbi elérhetőségek valamelyikére:
Cím: Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1093 Budapest, Lónyay utca 18/B fszt.)
E-mail: croatica@croatica.hu

9. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve jogainak megsértése esetén, továbbá bírósághoz is fordulhat.

 

Budapest, 2023.10.16.

vissza

Partneri

Hrvatska državna samouprava
Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület
Sredisnji drzavni ured
Magyarország Kormánya
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Mađarskoj
Hrvatska matica iseljenika
WebMark Europe
Collegium Croaticum

Copyright © Croatica Nonprofit Kft.

Design & CMS by Webmark Europe Kft.

A termék a kosárba került!

A termék a kívánságlistára került!